Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

„Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez" - Alaptörvény „Szabadság és Felelősség” fejezet VI. cikk (2)

A Személyiségfejlesztők Országos Egyesülete - a továbbiakban Egyesület – (9022 Győr, Móricz Zs. rakpart 1. Adószám: 23422140-1-08, Cégjegyzékszám: 08-09-022105, Tel: +36 30 650 8219, e-mail: egyesulet@szemelyisegfejlesztok.hu) az internetes oldalán történő oldal-látogatások, üzenet küldés, valamint a az Egyesület által meghirdetett rendezvényekre történő jelentkezés folyamán különös figyelmet fordít a felhasználók, illetve látogatók személyes adatainak védelmére.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja a honlap felhasználóinak és látogatóinak tájékoztatása az Egyesület által kezelt személyes adatokról, az általa fenntartott weboldalakon (a továbbiakban: Weboldal) való jelentkezés, üzenet küldés és regisztráció során megadott személyes adatok kezelése körében követett elvekről és gyakorlatról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Egyesület a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Az adatvédelmi nyilatkozat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján készült, a jelen szabályzatban nem említett esetekben a megjelölt törvény rendelkezései irányadóak.

A Weboldal megtekintése személyes adatok megadása nélkül is lehetséges bárki számára. A Weboldal megtekintése, valamint a jelentkezés bármely rendezvényre ingyenes (a rendezvényen való részvétel tagsági viszonytól függően természetesen nem). Amennyiben a felhasználó rendezvényre jelentkezik, üzenetet küld, vagy  regisztrál, vagy azt használja úgy az Egyesület a következő adatvédelmi szabályokat alkalmazza.

Felhasználó a Weboldal használatával, illetve a jelentkezéssel, üzenet küldéssel, regisztrációval elfogadja a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

Fogalmak:

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. §-a alapján -

1. érintett:

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve –azonosítható természetes személy;

2. személyes adat:

az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

7. hozzájárulás:

az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

9. adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

10. adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

12. nyilvánosságra hozatal:

az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

13. adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

17. adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

18. adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

22. harmadik személy:

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. §-a alapján „Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is”.

Mindezek alapján az adatkezelést végző Személyiségfejlesztők Országos Egyesülete tájékoztatja valamennyi jelentkezőjét, regisztrált felhasználóját a következőkről:

Az adatkezelést végző személy neve, elérhetősége:

Licskai Gergő alelnök, Személyiségfejlesztők Országos Egyesülete (9022 Győr, Móricz Zs. rakpart 1/B. Tel.: +36 30 650 8219, e-mail: egyesulet@szemelyisegfejlesztok.hu - a továbbiakban: „adatkezelő”)

- a felhasználó rendezvényekre történő online jelentkezésének lehetővé tétele, üzenetek küldése;

- az Egyesület reklámnak nem minősülő hirdetményeinek kiküldése;

- illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása.

Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényekben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés jogalapja:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a felhasználók önkéntes, határozott, félreérthetetlen és kifejezett hozzájárulása.

Kezelt adatok köre:

az Egyesület által szervezett rendezvények online jelentkezés során, vagy üzenetek küldése során az alábbi személyes és egyéb adatokat adja meg a képzéstől függően:

  • név (vezetéknév és utónév)
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • egyéb adatok, melyeknek megadása a jelentkezéskor szükséges

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő mindaddig kezeli a fenti adatokat, amíg a felhasználó regisztrációját meg nem szünteti. Regisztráció törlése iránti kérelem esetén az adatkezelő a felhasználó regisztrációjával kapcsolatos adatokat törli.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelő a felhasználók által megadott személyes adatokat a fentiekben kifejtett célokon kívül más célra nem használja fel, azt harmadik személy számára kizárólag a felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezése alapján, illetőleg akkor kezeli vagy továbbítja, ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Az adatkezelő a 2011. évi CXII. törvény alapján fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megtette a szükséges technikai intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Ezzel kapcsolatban az adatkezelő kijelenti, hogy minden munkatársa, aki a fent megjelölt személyes adatokhoz hozzáfér, köteles az adattitok megőrzésére.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatkezelő köteles az érintett kérelmének beérkezését követően a lehető legkorábbi időpontban, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A felhasználók a személyes adatok törlését az adatkezelő elérhetőségein, bármikor, írásban kérhetik.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő jelen adatkezelési szabályzatot bármikor, egyoldalúan, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosíthatja. A felhasználók, illetve érintettek a Weboldal szolgáltatásainak módosítás hatályba lépését követő használatával a módosítást kifejezetten elfogadják.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségei:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. (1959. évi IV. törvény) tartalmazza, ennek keretében a felhasználó a törvényben foglalt jogainak sérelme esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökéhez fordulhat.

Jogorvoslati hatóságok elérhetőségei:

- Győri Törvényszék. Postacím: 9002 Győr, Pf. 11. Cím: 9021 Győr, Szent István út. 6.

Központi telefonszám: +36-96/508-700. Telefax: +36-96/508-727. E-mail cím: birosag@gyorit.birosag.hu. Elnök: dr. Takács József. Vagy a felhasználó választása szerint a felhasználó lakóhelye/székhelye szerinti törvényszék előtt is indítható peres eljárás - jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § (1) bekezdés

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.). Jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdés)

Jelen nyilatkozat a jelentkezés és a regisztráció elválaszthatatlan részét képezi, elolvasásával és elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen nyilatkozatban megjelölt, valamint a regisztrációkor megjelölt személyes és egyéb adatait kezelje. Jelen nyilatkozat elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a képzéssel kapcsolatos információkról részére tájékoztatást, hírlevelet küldjön. A felhasználó bármikor kérheti az adatkezelőtől a tárolt személyes adatai megváltoztatását, illetve azok törlését. Az adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag a felhasználó felelős.

Az adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatokat harmadik személy számára kizárólag abban az esetben adja ki, amennyiben ahhoz a felhasználó kifejezetten hozzájárul, illetve amennyiben az adatkezelőt erre törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály kötelezi. Amennyiben a felhasználó személyes adatainak harmadik személy, illetve hatóság számára történő kiadása válik szükségessé, adatkezelő erről a felhasználót haladéktalanul e-mailben értesíti.

Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, az alábbi e-mail címen kaphat tájékoztatást:

Személyiségfejlesztők Országos Egyesülete - egyesulet@szemelyisegfejlesztok.hu